Avaya 1200 Series Label Strip (Sticker), Avaya Logo